NEVALAISTEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT


I  Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§. Yhdistyksen nimi on Nevalaisten sukuseura ry, kotipaikka Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2§. Sukuseuran tarkoitus ja toiminta on selvittää Nevalaisten suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä. Sukuseura toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhdistysten kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan:
- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
- tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,
- harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa,
- tekee yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten kanssa
- muuta sukuseurakohtaista toimintaa.

3§. Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen. Toimintansa tukemista varten sukuseuralla on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia sekä perustaa rahastoja. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

II  Jäsenet

4§. Sukuseuran jäseneksi voi liittyä isän tai äidin puolelta Nevalaisiin kuuluva tai avioliiton kautta sukuun liittynyt henkilö. Nevalaisilla tarkoitetaan Jääsken kihlakunnassa 1500-luvulla asuneiden Nevalaisten jälkeläisiä. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.

5§. Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti sukukokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6§. Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai taloudellisen maksukyvyn heikentymisen perusteella.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa kaksikymmenkertaisena. Seuran hallitus voi kutsua ainaisjäseneksi jäsenen, joka on suorittanut jäsenmaksunsa 20 vuoden ajan.

7§. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

8§. Hallituksen esityksestä voi sukukokous jäsenmaksusta vapauttaen kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa.

9§.  Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

III  Sukuseuran sukukokoukset

10§. Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja sen määräämänä aikana, joka toinen - kolmas vuosi touko-syyskuun kuluessa.
Sukukokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai annettu tiedoksi kirjeellä.
Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräiseen sukukokoukseen hallitus kutsuu jäsenet sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

11§. Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
    hyväksytään kokoukselle työjärjestys
4. esitetään toimintakertomukset, tilit, tilinpäätökset ja (tilintarkastajien lausunnot) toiminnantarkastajan kertomus edellisen varsinaisen sukukokouksen jälkeisiltä vuosilta
5. vahvistetaan tilinpäätökset sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
7. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. sukukokous voi jäsenmaksusta vapauttaen kutsua sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja
10. valitaan hallituksen jäsenet
11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§. Sukukokouksissa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla varsinaisella ja ainaisjäsenellä, joka on suorittanut erääntyneet jäsenmaksunsa, samoin kuin kunniajäsenillä yhtäläinen äänioikeus.
Kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Seuran päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

IV  Sukuseuran hallitus

13§. Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee pyrkiä suvun eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi on sukukokousten välinen aika. Varsinaisten sukukokousten välisenä aikana ylimääräinen sukukokous voi täydentää hallitusta valitsemalla uudet jäsenet eronneiden tilalle seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen saakka.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt, määrittelee heidän tehtävänsä ja niistä mahdollisesti maksettavat palkkiot.
Hallituksen puheenjohtajaa voidaan kutsua myös seuran vanhimmaksi ja varapuheenjohtajaa seuran varavanhimmaksi.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
Hallitus voi pitää myös etäkokouksia tietoliikenneyhteyksien välityksellä.

14§. Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

15§. Sukuseuran nimen kirjoittaa esimies tai varaesimies yksin taikka kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden seuran toimihenkilölle, joka ei ole hallituksen jäsen.

VI  Seuran tilit

16§. Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.
Toiminnantarkastajan kertomus tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun aikana.

VII  Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
 
17§. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään kuukauden väliajoin.

18§. Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Pohjois-Karjalan maakunta-arkistolle.

19§. Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

Rekisteröity 9.3.2012  (Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.)