NEVALAISTEN SUKUSEURAN PERUSTAMISKIRJA

Olemme tänään perustaneet Nevalaisten sukuseura-nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavat säännöt:

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§. Yhdistyksen nimi on Nevalaisten sukuseura, kotipaikka Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi. 

2§. Sukuseuran tarkoituksena on Nevalaisten suvun yhteenliittymänä

 • koota piiriinsä isän tai äidin puolelta Nevalaisten sukuun kuuluvat tai avioliiton kautta siihen  liittyneet henkilöt
 • pyrkiä selvittämään suvun vaiheet ja historia
 • kehittää suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta
 • järjestää sukupäiviä, yhteisiä kokouksia ja erilaisia retkeilyjä ja muita toimintaan liittyviä  tilaisuuksia
 • harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa.

3§. Toimintansa tukemista varten sukuseuralla on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia sekä perustaa rahastoja. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

II Jäsenet

4§. Sukuseuran jäseneksi voi liittyä isän tai äidin puolelta Nevalaisiin kuuluva tai avioliiton kautta siihen liittynyt henkilö. Nevalaisilla tarkoitetaan Jääsken kihlakunnassa 1500-luvulla asuneiden Nevalaisten jälkeläisiä. 

5§. Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti sukukokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6§. Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai taloudellisen ahdinkotilan aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. Seuran hallitus voi kutsua ainaisjäseneksi jäsenen, joka on suorittanut jäsenmaksunsa 20 vuoden ajan.

7§. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

8§. Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet seuran toiminnassa. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

9§. Milloin jäsen on toiminnallaan vahingoittanut seuraa tai muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, hänet voidaan hallituksen päätöksellä erottaa seurasta. Erotetulla jäsenellä on oikeus erottamispäätöksestä tiedon saatuaan valittaa siitä 30 vuorokauden kuluessa kirjallisesti seuraavaan sukukokoukseen.

III Sukuseuran sukukokoukset

10§. Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta se määräämässä paikassa ja sen määräämänä aikana, joka toinen vuosi touko-syyskuun kuluessa. Sukukokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai annettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräiseen sukukokoukseen hallitus kutsuu jäsenet sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

11§. Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja
 3. valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 4. esitetään toimintakertomukset, tilit, tilinpäätökset ja tilintarkastajienlausunnot edellisen varsinaisen sukukokouksen jälkeisiltä vuosilta
 5. vahvistetaan tilinpäätökset sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi heidän varamiestään
 8. valitaan sukuneuvoston ja hallituksen jäsenet
 9. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista on ollut tehtävä esitys hallitukselle viimeistään edellisen helmikuun aikana.

12§. Sukukokouksissa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla varsinaisella ja ainaisjäsenellä, joka on suorittanut erääntyneet jäsenmaksunsa, samoin kuin kunniajäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

IV. Sukuseuran hallitus

13§. Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on sukukokousten välinen aika. Varsinaisten sukukokousten välisenä aikana ylimääräinen sukukokous voi täydentää hallitusta valitsemalla uudet jäsenet eronneiden tilalle seuraavaan varsinaiseen sukukokoukseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt, määrittelee heidän tehtävänsä ja niistä mahdollisesti maksettavat palkkiot. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös seuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa seuran varaesimieheksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

14§. Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

15§. Sukuseuran nimen kirjoittaa esimies tai varaesimies yksin taikka kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa seuran nimenkirjoitusoikeuden seuran toimihenkilölle, joka ei ole hallituksen jäsen.

V Sukuneuvosto

16§. Sukuneuvosto on koko sukua edustava neuvoa antava elin. Se valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sukuneuvoston jäsenmäärä on vähintään kymmenen ja enintään kaksikymmentä jäsentä ja sen tulee edustaa suvun eri haaroja ja asuinpaikkoja.

Sukuneuvosto kokoontuu vuosittain hallituksen kutsusta vähintään kerran. Silloin tarkastellaan taloudellista tilannetta ja käsitellään muut mahdolliset sukuseuran hallituksen ja sukuneuvoston jäsenten esittämät asiat.

VI Seuran tilit

17§. Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun aikana.

VII Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

18§. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään kuukauden väliajoin.

19§. Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Pohjois-Karjalan maakunta-arkistolle.

20§. Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

 

Helsingissä, syyskuun 22 p:nä 1987

 

Kauko Nevalainen        Pauli Nevalainen           Aino Salomäki